Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE DOTKNUTÝM OSOBÁM

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri výkone našej činnosti a pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci vedenia vlastného účtovníctva a výkonu podnikateľskej činnosti.

Prevádzkovateľom je:

e-up s.r.o. so sídlom 991 28 Vinica, NEKYJSKA 315/86, IČO: 44 733 631

(ďalej len „My“).

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať

kontaktné údaje:

email: info@e-up.sk
telefón: +421 944 289 563

alebo poštou na adresu nášho sídla.

 Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o účtovníctve, Zákonom o dani z príjmov, Zákonom o dani z pridanej hodnoty, Zákonníkom práce, Zákonom o sociálnom poistení, Zákonom o zdravotnom poistení, Občianskym zákonníkom ako aj ďalšími predpismi.

 Prečo spracúvame osobné údaje? 

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať naše služby našim klientom, resp. vykonávať svoju obchodnú činnosť;
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

 Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje? 

Účel  Právny základ podľa GDPR  Súvisiace predpisy 
splnenie záväzkových povinností voči klientom plnenie zmluvy

preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov

plnenie povinností a výkon osobitných práv dotknutej osoby v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany

Zákon o účtovníctve

Zákon o dani z príjmov

Občiansky zákonník

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Zákonník práce

Zákon o sociálnom poistení

Zákon o zdravotnom poistení

splnenie ostatných zmluvných povinností plnenie zmluvy Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Autorský zákon
splnenie zákonných povinností plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa Občiansky zákonník, zákon o ochrane spotrebiteľov
vedenie vnútornej evidencie spoločníkov plnenie zákonnej povinnosti Obchodný zákonník
uplatňovanie svojich zákonných práv, bránenie oprávnených záujmov oprávnený záujem prevádzkovateľa Občiansky zákonník
zabezpečenie súladu s právnymi predpismi splnenie zákonnej povinnosti

oprávnený záujem

verejný záujem

preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

 

štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu verejný záujem

splnenie zákonnej povinnosti

zákon o archívoch a registratúrach, zákon o štátnej štatistike,
vedenie predpísaného účtovníctva splnenie zákonnej povinnosti zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve
splnenie odvodovej povinnosti do zdravotnej poisťovne a do Sociálnej poisťovne splnenie zákonnej povinnosti zákon o zdravotnom poistení, zákon o sociálnom poistení
ochrana majetku, zaznamenávanie škodových udalostí, poistných udalostí, dopravných nehôd, priestupkov a trestných činov autokamerou oprávnený záujem prevádzkovateľa Občiansky zákonník, Trestný zákon, priestupkový zákon

 

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov? 

 • eliminácia zneužitia našej činnosti a našich služieb na pranie špinavých peňazí
 • eliminácia zneužitia našej činnosti a našich služieb na podporu financovania terorizmu
 • ochrana majetku, zaznamenávanie škodových udalostí, poistných udalostí, dopravných nehôd, priestupkov a trestných činov autokamerou
 • uplatňovanie svojich zákonných práv, bránenie oprávnených záujmov

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje? 

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. daňovému úradu, zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, inšpektorátu práce, úradu práce alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej činnosti, vrátane zamestnancov týchto osôb, notárom, exekútorom.

Sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

 Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje? 

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Cloudové služby nevyužívame.

Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame? 

Automatizované individuálne rozhodovanie s vylúčením ľudského zásahu nevykonávame. Profilovanie sa vykonáva v jedinom prípade – v prípade registrácie zákazníka do nášho webshopu na https://www.e-up.sk/. Takáto registrácia je dobrovoľná, uskutočňuje sa za súčasného ponúknutia alternatívy nespojenej s registráciou a profilovaním. Právnym základom spracúvania osobných údajov v prípade registrácie do nášho webshopu je Váš súhlas, vyjadrený zakliknutím príslušnej kolónky pri registrácii. Podmienky odvolania súhlasu sú súčasťou poučenia daného pri registrácii.

 Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime Registratúrnym poriadkom a Registratúrnym plánom, napr.:

 • listiny týkajúce sa účtovníctva uchovávame v zásade po dobu 10 rokov
 • listiny týkajúce sa poistných odvodov uchovávame   po dobu 10 rokov
 • listiny týkajúce sa prihlášky, odhlášky a dávok uchovávame po dobu 10 rokov.

Likvidácii osobných údajov bránia napr.:

 • nie je možné likvidovať originály listín
 • nie je možné likvidovať listiny, ktoré musia byť odovzdané štátnemu archívu
 • pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré obsahovo súvisí s obsahom listín, inak určených na likvidáciu.

 Ako o Vás získavame osobné údaje? 

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné a včasné služby alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť naše služby. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Aké práva máte ako dotknutá osoba? 

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. 

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

  Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania. Máte právo  namietať proti spracúvaniu osobných údajov (iba ak je právnym základom spracúvania osobných údajov verejný záujem alebo oprávnený záujem) a na prenosnosť osobných údajov (iba ak právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je súhlas alebo zmluva a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami). Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

To všetko v intenciách čl. 15 až 22 nariadenia GDPR.

Ak sme nezískali Vaše osobné údaje priamo od Vás, tak za zdroj týchto informácií označujeme Vášho nadriadeného, resp. Vášho zamestnávateľa alebo zmluvného partnera.

Zmeny podmienok ochrany súkromia 

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že sa zmenia tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Produkt ste vložili do košíka: