Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodná spoločnosť e-up s.r.o. so sídlom 991 28 Vinica, NEKYJSKA 315/86, IČO: 44 733 631, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banska bystrica , odd. Sro, vložka č. 26810/T vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky:

 I.

Výklad pojmov

 1. Predávajúcim je obchodná spoločnosť e-up s.r.o. so sídlom 991 28 Vinica, NEKYJSKA 315/86, IČO: 44 733 631, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banska bystrica , ktorá v právnych vzťahoch, v ktorých sa majú tieto všeobecné obchodné podmienky uplatňovať, vystupuje vždy v rámci predmetu svojho podnikania v právnej pozícii predávajúceho.
 2. Kupujúcim sa rozumie akákoľvek právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci individuálne dojednaných jednotlivých kúpnych zmlúv alebo spotrebiteľských kúpnych zmlúv kupuje od predávajúceho ním predávaný tovar. Pokiaľ kupujúcim je fyzická osoba, ktorá nevystupuje v rámci predmetu svojho podnikania, ide o spotrebiteľa, na ktorého sa vzťahuje osobitná ochrana poskytnutá okrem iných zákonov aj zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Tovarom sa rozumie hnuteľná vec, ponúkaná predávajúcim neobmedzenému počtu kupujúcich v rámci predmetu svojho podnikania prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na adrese www.e-up.sk. Ide o výrobky na infrakúrenie pomocou infrapanelov, podlahových a povrchových vykurovacích systémov a rôzny doplnkový tovar. Predaj tovaru má charakter zásielkového predaja.
 4. Záväzok predávajúceho zahŕňa len dodanie tovaru podľa objednávky kupujúceho a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a nie aj montáž tovaru.

 II.

Platnosť všeobecných obchodných podmienok

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú kúpnopredajný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na maloobchodný styk, v ktorom na jednej strane vystupuje spoločnosť e-up s.r.o. ako predávajúci a na druhej strane vystupuje kupujúci, ktorý tovar kupuje pre uspokojenie svojej potreby, v zásade ide o spotrebiteľa.
 3. Pokiaľ uzavretá kúpna zmluva má povahu spotrebiteľskej kúpnej zmluvy, ide o zmluvu uzavretú na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tj. o zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) dohodnutú a uzavretú výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 4. Dodávky, služby a ponuky predávajúceho sa uskutočnia na základe týchto všeobecných obchodných podmienok a to za predpokladu, že medzi predávajúcim a kupujúcim nebude uzatvorená osobitná zmluva.
 5. Ustanovenia individuálne dojednaných kúpnych zmlúv majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.
 6. Osobný styk predávajúceho a kupujúceho a osobný odber tovaru je možný na adrese: spoločnosť e-up s.r.o. so sídlom 991 28 Vinica, NEKYJSKA 315/86, IČO: 44 733 631,. Poštová adresa predávajúceho pre príjem korešpondencie a pre podávanie sťažností je: spoločnosť e-up s.r.o. so sídlom 991 28 Vinica, NEKYJSKA 315/86, IČO: 44 733 631
 7. Nič v týchto všeobecných obchodných podmienkach nie je možné vykladať v neprospech spotrebiteľa a tak, že by to znamenalo obmedzenie práv spotrebiteľa, priznaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrát. práva spotrebiteľa obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

 III.

Ponuka. Objednávka tovaru. Uzavretie zmluvy 

 1. Ponuka tovaru predávajúceho uverejnená na stránke www.e-up.sksa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, i keď sa predávajúci touto ponukou obracia na vopred neurčitý okruh neurčitých osôb, a ako taká je pre predávajúceho záväzná, vrát. uvedenej kúpnej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ponuky tovaru uverejneného na stránke www.e-up.sk, pričom pre kupujúceho je záväzná tá ponuka tovaru, ktorá bola zverejnená na uvedenej internetovej adrese v čase doručenia úplnej objednávky kupujúceho predávajúcemu formou elektronickej pošty. Iné zmeny v záväznosti ponuky tovaru predávajúceho /napr. množstevné rabaty, zľavy na kúpnej cene/ sú možné na základe individuálneho dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Kupujúci má možnosť objednať tovar priamo na internetovej stránke www.e-up.skformou nákupného košíka prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na tejto internetovej stránke. Kupujúci pri objednávke formou nákupného košíka prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť“, ktorým sa kupujúci vráti do predošlých krokov.
 3. Povinnou súčasťou procesu objednania tovaru prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára je povinné označenie nasledovných položiek na internetovej stránke s tým, že bez označenia týchto položiek sa objednávka tovaru považuje za nepodanú:
 4. a)    výslovné uvedenie tej skutočnosti, že ide o objednávku s povinnosťou platby
 5. b)    výslovné potvrdenie o prečítaní týchto všeobecných obchodných podmienok
 6. c)     potvrdenie poskytnutia informácií podľa § 3 ods. 1) zákona č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hoci aj pomocou osobitného pripojeného formulára
 7. d)    potvrdenie o poučení ohľadom práva odstúpiť od zmluvy uzavretej na základe týchto všeobecných obchodných podmienok, hoci aj pomocou osobitného formulára.
 8. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať objednávku“.
 9. Objednávka kupujúceho musí obsahovať najmä tieto údaje:
 10. a)    meno a priezvisko kupujúceho
 11. b)    adresa pobytu kupujúceho
 12. c)     telefónny kontakt na kupujúceho
 13. d)    IČO a DIČ kupujúceho, ak je podnikateľom
 14. e)    miesto dodávky tovaru
 15. f)     druh /kód/ tovaru
 16. g)    množstvo tovaru
 17. h)    iná špecifikácia tovaru /napr. farba, potreba dodať doplnkový tovar a pod./
 18. i)     označenie osoby oprávnenej prevziať tovar, ak sa táto líši od osoby, ktorá tovar objednala.
 19. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.
 20. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle potvrdenie objednávky kupujúcemu. V tomto prípade je odvolanie objednávky bezodplatné.
 21. Po záväznom potvrdení objednávky pre prípad stornovania potvrdenej objednávky kupujúcim je tento povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
 22. Predávajúci si vyhradzuje v určitých prípadoch (splátkový predaj a podobne) právo vyžiadať si od kupujúceho pred odoslaním potvrdenia objednávky dodanie ďalších príslušných podkladov.
 23. Predávajúci bezodkladne spracuje každú objednávku a najneskôr do 72 hodín potvrdí podanú objednávku, spravidla formou elektronickej pošty.
 24. Potvrdenie objednávky odoslané elektronickou poštou obsahuje najmä tieto údaje:
 25. a)    meno a priezvisko kupujúceho
 26. b)    adresa pobytu kupujúceho
 27. c)     IČO a DIČ kupujúceho, ak je podnikateľom
 28. d)    miesto dodávky tovaru
 29. e)    druh /kód/ tovaru
 30. f)     množstvo tovaru
 31. g)    iná špecifikácia tovaru /napr. farba, potreba dodať doplnkový tovar a pod./
 32. h)    označenie osoby oprávnenej prevziať tovar, ak sa táto líši od osoby, ktorá tovar objednala
 33. i)     konečná cena objednaného tovaru.
 34. Potvrdenie objednávky elektronickou poštou obsahuje aj:
 35. a)    tieto všeobecné obchodné podmienky ako prílohu
 36. b)    osobitný formulár – potvrdenie poskytnutia informácií podľa § 3 ods. 1) zákona č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako prílohu.
 37. Emailová správa podľa predchádzajúceho odseku sa odosiela so službou vyžiadania potvrdenia o prečítaní tejto emailovej správy.
 38. Predávajúci najneskôr spolu s tovarom zasiela kupujúcemu potvrdenie objednávky na trvalom nosiči. Potvrdenie objednávky v tomto prípade predávajúci opatrí okrem náležitostí podľa predchádzajúcich odsekov aj ďalšími náležitosťami, a to:
 39. a)    dátum vystavenia potvrdenia
 40. b)    podpis osoby predávajúceho, zodpovednej za realizáciu objednávky.
 41. Predávajúci môže robiť splnenie svojho záväzku závislým na doručení spätného potvrdenia prečítania potvrdzujúceho emailu, najmä pri dodaní väčšieho alebo neobvyklého množstva tovaru.
 42. V prípade, že k potvrdeniu objednávky nedošlo formou emailovej správy podľa predchádzajúcich odsekov alebo odoslanie emailovej správy potvrdzujúcej objednávku zlyhalo, predávajúci je povinný
 43. a)    tlačenú verziu týchto všeobecných obchodných podmienok
 44. b)    tlačenú verziu potvrdenia poskytnutia informácií podľa § 3 ods. 1) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zaslať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom.

 1. Potvrdením objednávky sa kúpna zmluva považuje za uzavretú a záväznú pre obidve zmluvné strany.
 2. Pokiaľ dôjde k uzavretiu individuálnej kúpnej zmluvy, táto musí byť vyhotovená písomne, a to vo dvoch vyhotoveniach. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia takto uzavretej kúpnej zmluvy sa musia vykonať formou písomných dodatkov ku kúpnej zmluve.

IV.

Ceny 

 1. Cena uvedená na internetovej stránke e-up.skje záväzná a konečná, s výnimkou individuálne dojednaných kúpnych zmlúv. Pre predávajúceho a kupujúceho je záväzná cena v čase účinnej úplnej objednávky, tj. v čase, keď objednávka je riadne podaná a obsahuje všetky stanovené náležitosti a ktorá bude predávajúcemu aj doručená. Toto pravidlo sa rovnako vzťahuje aj na akciový tovar.
 2. Cena uvedená v predchádzajúcom bode zahŕňa všetky náklady predávajúceho, vrát. DPH, náklady na prepravu, prípadné clo a pod., ak ďalej nie je stanovené inak. Cena tovaru nezahŕňa montáž tovaru, nakoľko predávajúci takúto službu neposkytuje.
 3. Pri predaji tovaru s dlhodobým plnením si predávajúci vyhradzuje právo zmeny cien. Zmeny cien sú však platné len za predpokladu, že ich písomne odsúhlasí kupujúci.
 4. Ceny sú vždy uvedené v eurách. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu sa musí splniť v eurách.

 V.
Platobné podmienky

 1. Platba kupujúceho za tovar predávajúceho sa uskutoční ako platba v hotovosti pri dodávke tovaru, ktorá sa realizuje buď formou platby na dobierku prepravnou službou /poštou/ alebo formou platby v hotovosti pri dodávke tovaru zástupcom predávajúceho. V rámci maloobchodného predaja iný spôsob platby v zásade nie je možný. Pri individuálne dojednaných kúpnych zmluvách sú možné platobné podmienky, odchylné od týchto všeobecných obchodných podmienok.

 VI.
Dodacie podmienky 

 1. Dodacia lehota je stanovená informatívne. Pokiaľ dodanie tovaru sa uskutoční prepravnou službou /poštou/, predávajúci je povinný odovzdať tovar prepravnej službe /pošte/ nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky. Rýchlosť prepravy záleží na rýchlosti prepravnej služby /pošty/. Predávajúci má právo rozhodnúť, ktorú zákazku doručí osobne, a ktorú pošle prostredníctvom prepravnej služby, kuriérom, prípadne poštou. Pri objednávke tovaru v počte nad 5 kusov prepravu objednaného tovaru spravidla vykoná zástupca predávajúceho, spravidla v lehote do 7 dní od potvrdenia objednávky.
 2. Miestom dodania tovaru je miesto, ktoré je uvedené v objednávke. Ak v objednávke nie je uvedené iné miesto dodávky tovaru, má sa za to, že tovar treba kupujúcemu odovzdať v mieste jeho pobytu.
 3. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
 4. a)    tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 5. b)    dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 6. c)     tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 7. Ak vznikne prekážka, brániaca predávajúcemu v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup.
 8. Predávajúci je oprávnený k čiastočným dodávkam tovaru, prípadne aj pred stanovenou dodacou lehotou. Čiastočná dodávka je možná v prípade,
 9. a)    ak o tom predávajúci kupujúceho najneskôr pri potvrdení objednávky informoval, najmä so zreteľom na nedostatok tovaru objednaného druhu alebo objednaného množstva a zároveň
 10. b)    predávajúci a kupujúci sa dohodli na dodatočnom plnení tovaru.
 11. Dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutoční na náklady a na nebezpečenstvo predávajúceho.
 12. Poistenie prepravy zabezpečuje predávajúci. Pokiaľ charakter tovaru bude vyžadovať poistenie z dôvodu ochrany tovaru (krehkosť a pod.), bude tovar poistený automaticky; rozhodnutie však vždy ostáva predávajúcemu.
 13. Predávajúci si vyhradzuje právo úprav cien podľa parametrov prepravy tovaru (rozmery, váha, charakteristika).
 14. V prípade, že kupujúci neprevezme objednanú dodávku, je povinný uhradiť náklady, ktoré tak predávajúcemu vznikli.
 15. Tovar je dodaný vo vhodnom obale prispôsobenom druhu tovaru a pre dohodnuté dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu dopravy. Obaly a náklady na balenie sú v nákladoch predávajúceho.
 16. Kupujúci je povinný tovar od prepravnej služby /pošty/ riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov, množstvo dodaného tovaru a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť predávajúcemu. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Kupujúci je povinný po skontrolovaní počtu obalov na dodací list čitateľne uviesť meno a priezvisko preberajúceho, tento podpísať a potvrdiť tak prevzatie tovaru. Ak tak neurobí, je predávajúci oprávnený odmietnuť tovar kupujúcemu odovzdať.
 17. Spolu s dodaným tovarom predávajúci vždy odovzdá kupujúcemu dodací list, v ktorom je uvedená presná identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo.
 18. Predávajúci má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal náležitosti podľa platných právnych predpisov SR.
 19. Predávajúci má povinnosť odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

VII.
Prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamžiku, keď tovar bol prevzatý kupujúcim.

 VIII.

Výhrada vlastníctva

 1. Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas nesmie s nezaplateným tovarom až do zaplatenia kúpnej ceny inak právne disponovať, t.j. obzvlášť ho predávať, prevádzať na tretiu osobu alebo ho akokoľvek právne zaťažovať (t.j. obzvlášť k tovaru zriaďovať záložné alebo obdobné právo).

IX.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

 1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
 3. a)     predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 4. b)       predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. c)        predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. d)       predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 7. Odstúpenie od zmluvy uzavretej na základe týchto všeobecných obchodných podmienok je možné aj pomocou formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke predávajúceho e-up.sk.
 8. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to v zásade rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby.
 9. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 10. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 11. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 12. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

X.

Práva zo záruky/reklamácia

 1. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní 2 rokov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Ak sa vyskytne pri zakúpení tovaru nedostatok na tovare, je kupujúci oprávnený tento nedostatok v záručnej dobe reklamovať.
 3. Kupujúci uplatňuje reklamáciu zaslaním reklamácie na adresu predávajúceho. Nákup tovaru musí kupujúci preukázať príslušným dokladom o kúpe. Kupujúci je povinný k reklamácii tovaru priložiť písomný presný popis dôvodu reklamácie a uviesť, aké nedostatky sú predmetom reklamácie.
 4. Pri predaji tovaru kupujúcemu predávajúci zodpovedá zato, že tovar má požadovanú kvalitu. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí a za nedostatky, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej lehote. Za nedostatok sa nepovažuje opotrebenie, dodatočná manipulácia alebo iné škody vzniknuté bežným užívaním tovaru.
 5. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej sieti.
 6. Nároky na záruku prináležia iba kupujúcemu a nie je možné previesť na tretiu osobu.
 7. Ak reklamuje kupujúci zakúpený tovar, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o nej podľa možností a podľa stavu reklamovaného tovaru, najneskôr však do 30 dní od prevzatia reklamácie.
 8. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, má právo na výmenu vadného tovaru alebo na výmenu vadnej súčasti tovaru.
 9. Pri spotrebiteľských kúpnych zmluvách:
 10. a)    Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 11. b)    Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 12. Kupujúci stráca nárok na náhradu nákladov na opravu, keď vadu na tovare nenahlási v prvom rade predávajúcemu a prevedie opravu sám alebo u inej servisnej organizácie, ktorá opraví tovar bez vedomia predávajúceho. Pretože predávajúci nemôže v tomto prípade kontrolovať ani potvrdzovať oprávnenosť rozhodnutia servisnej organizácie, preberá na seba kupujúci náklady na túto nenahlásenú opravu v plnej výške bez nároku na akékoľvek ďalšie odškodnenie.

 XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Pre tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky.
 2. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných bodov týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie súd.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 01.06.2015.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie všeobecných obchodných podmienok.
Produkt ste vložili do košíka: