Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Obchodná spoločnosť e-up s.r.o. so sídlom 991 28 Vinica, NEKYJSKA 315/86, IČO: 44 733 631, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 16471/S vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky:

I.

Výklad pojmov

Predávajúcim je obchodná spoločnosť e-up s.r.o. so sídlom 991 28 Vinica, NEKYJSKA 315/86, IČO: 44 733 631

 ktorá v právnych vzťahoch, v ktorých sa majú tieto Všeobecné obchodné podmienky uplatňovať, vystupuje vždy v rámci predmetu svojho podnikania v právnej pozícii predávajúceho. Pokiaľ sa v týchto Všeobecných obchodných podmienkach hovorí o predávajúcom, rozumie sa ním obchodná spoločnosť

  e-up s.r.o. so sídlom 991 28 Vinica, NEKYJSKA 315/86, IČO: 44 733 631

 1. Kupujúcim sa rozumie akákoľvek právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci individuálne dojednaných jednotlivých kúpnych zmlúv alebo spotrebiteľských kúpnych zmlúv kupuje od predávajúceho ním predávaný tovar, a to na uspokojenie svojej potreby /tj. ako spotrebiteľ/.
 2. Tovarom sa rozumie hnuteľná vec, ponúkaná predávajúcim neobmedzenému počtu kupujúcich v rámci predmetu svojho podnikania prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na adrese https://www.bvfheating.sk/ . Ide o výrobky na infrakúrenie pomocou infrapanelov, podlahových a povrchových vykurovacích systémov a rôzny doplnkový tovar. Predaj tovaru má charakter zásielkového predaja podľa § 9 a nasl. zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
 3. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o kupujúceho – fyzickú osobu, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 4. Záväzok predávajúceho zahŕňa len dodanie tovaru podľa objednávky kupujúceho a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov  a nie aj montáž tovaru.

II.
Práva zo záruky/reklamácia

 1. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní minimálne 2 rokov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Ak sa vyskytne pri zakúpení tovaru nedostatok na tovare, je kupujúci oprávnený tento nedostatok v záručnej dobe reklamovať.
 3. Kupujúci uplatňuje reklamáciu zaslaním reklamácie na adresu predávajúceho. Nákup tovaru musí kupujúci preukázať príslušným dokladom o kúpe. Kupujúci je povinný k reklamácii tovaru priložiť písomný presný popis dôvodu reklamácie a uviesť, aké nedostatky sú predmetom reklamácie.
 4. Pri predaji tovaru kupujúcemu predávajúci zodpovedá zato, že tovar má požadovanú kvalitu. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí a za nedostatky, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej lehote. Za nedostatok sa nepovažuje opotrebenie, dodatočná manipulácia alebo iné škody vzniknuté bežným užívaním tovaru.
 5. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej sieti.
 6. Nároky na záruku prináležia iba kupujúcemu a nie je možné previesť na tretiu osobu.
 7. Ak reklamuje kupujúci zakúpený tovar, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o nej podľa možností a podľa stavu reklamovaného tovaru, najneskôr však do 30  dní od prevzatia reklamácie.
 8. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, má právo na výmenu vadného tovaru alebo na výmenu vadnej súčasti tovaru.
 9. Pri spotrebiteľských kúpnych zmluvách:
 10. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 11. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Kupujúci stráca nárok na náhradu nákladov na opravu, keď vadu na tovare nenahlási v prvom rade predávajúcemu a prevedie opravu sám alebo u inej servisnej organizácie, ktorá opraví tovar bez vedomia predávajúceho. Pretože predávajúci nemôže v tomto prípade kontrolovať ani potvrdzovať oprávnenosť rozhodnutia servisnej organizácie, preberá na seba kupujúci náklady na túto nenahlásenú opravu v plnej výške bez nároku na akékoľvek ďalšie odškodnenie.

Produkt ste vložili do košíka: